Skip til hoved indholdet

Læs mere


 • Du har ret til at fremleje din bolig - enten en del af din bolig eller hele boligen. Du skal dog være opmærksom på følgende:

  Fremleje en del af boligen:

  • Du må højst fremleje halvdelen af boligens beboelsesrum
  • Det samlede antal personer, der skal bo i boligen, må ikke overstige antallet af beboelsesrum
  • Ved delvis fremleje må du ikke kræve en højere husleje, end den du betaler for hele boligen. Reglerne om fastsættelse af huslejen ved delvis fremleje, hører under den private lejelov.

   

  Fremleje af hele boligen:

  Du har også ret til at fremleje hele din bolig, men her skal følgende betingelser være opfyldt:

  • Fremlejen må højest vare i to år (i en sammenhængende periode)
  • Du skal kunne dokumentere, at fremlejen er midlertidig og skyldes sygdom, forretningsrejse, studieophold, midlertidig forflyttelse eller lignede.
  • Du må ikke kræve en højere husleje, end den du selv betaler
  • Det samlede antal personer, der skal bo i boligen, må ikke overstige én person pr. beboelsesrum. Det vil sige, at en torums bolig ikke må fremlejes til mere end to personer. Husstanden behøver ikke at opfylde samme særlige krav om størrelse og sammensætning som ved almindelig udlejning
  • Ved fremleje hæfter den/de, der har lejemålet oprindeligt (fremlejeren), for den/de der er fremlejet til (fremlejetageren), i alle forhold.
  • Der foretages ikke syn, da der juridisk ikke er sket lejeskift. Der foretages ligeledes ikke aflæsning af forbrugsmålere fra udlejers side.
  • Videre fremleje kan ikke finde sted, uden både lejeres og boligselskabets skriftlige accept.
  • Der er ingen speciel fremlejekontrakt, der skal benyttes, men VAB skal have en kopi af skriftlig aftale mellem fremlejer og fremlejetager, senest 2 uger inden fremlejeperioden begynder. 
  • Ekstra husleje kan ikke accepteres, hvorimod et depositum på max 3 måneders leje kan godkendes.
  • Den eller de personer, der ønsker at leje boligen, skal være boligberettiget til den pågældende bolig.
  • Ønsker fremlejeren ikke selv at flytte tilbage til sit lejemål, skal denne selv opsige lejemålet. Fremlejetageren kan ikke forvente at kunne få tildelt boligen ved genudlejning. Blanket til opsigelse kan hentes her.
 • Mulighederne for at bytte sin bolig, står skrevet i Lov om leje af almene boliger.
  Der er en række forhold, som skal være opfyldt, før bytning af en almen bolig kan godkendes.

  Regler for bytning af bolig

  Som lejer i en almen bolig, har du ret til at bytte din bolig med en anden, som også bor til leje. Det gælder både, hvis du ønsker at bytte med en lejer fra en almen boligorganisation (herunder gælder også en almen andelsboligforening) og fra en privat udlejningsejendom. Du kan derimod ikke bytte med ejere af en privat andelsbolig eller en ejerbolig.

  VAB kan modsætte sig bytning

  • Hvis du har boet i din bolig i mindre end tre år
  • Hvis bytningen betyder, at der kommer til at bo flere end en person pr. beboelsesrum
  • Eller hvis boligorganisationen i øvrigt har rimelig grund til at modsætte sig den pågældende bytning (f.eks. ved økonomiske udestående)

  Er den ene bolig, som indgår i bytningen, en ungdomsbolig eller en ældrebolig, kan du normalt kun bytte med en lejer, som er berettiget til denne type bolig.

  Ved bytning skal begge boliger opsiges og reglerne om istandsættelse ved fraflytning er de samme, som ved almindelige fraflytninger.

  Boligselskabernes Landsforeningen har en database med tilbud om boligbytte. Her kan du gratis oprette dit byttetilbud og se andre lejeres byttetilbud.

  Hvordan gør jeg i praksis

  1. Du skal selv finde den, du ønsker at bytte med, f.eks. via databasen hos BL på Byt Bolig.
  2. Du finder bytteskemaet her
  3. Udfyld bytteskemaet og returner det til VAB
  4. Hvis du bytter med en lejer uden for VAB, skal du være opmærksom på at få godkendelse fra din byttepartners administrator.
  5. Såfremt regler om bytning er overholdt, vil du modtage en skriftlig godkendelse fra VAB
  6. Begge parter skal opsige nuværende bolig, på samme betingelser, som ved en almindelig fraflytning
  7. Begge parter vil blive indkaldt til syn, med 8 dages varsel. Vi gør opmærksom på, at boligerne skal stå tomme i istandsættelsesperioden og at man dermed ikke kan opholde sig i boligen i denne periode.
  8. Begge parter modtager og underskriver lejekontrakt
  9. Indskud samt 1. måneds husleje m.m. indbetales
  10. Den fysiske bytning foretages.
 • Råderet betyder, at du som lejer har mulighed for at lave ændringer eller forbedringer i din bolig.

  Du kan læse mere om råderet ved at trykke her.

 • VAB har en standard husorden der skal overholdes, så alle kan bo her. 

  Du skal være opmærksom på, at der i din afdeling kan være vedtaget andre regler, der afviger fra standard husordenen - disse står beskrevet under "MitVAB". Husordenen og eventuelle tillæg til husordenen finder du under "Min afdeling" og "afdelingsdokumenter".

Brug for hjælp til at logge ind?

Hvis det driller med at komme på MitVAB, har vi lavet en enkel vejledning, som du kan bruge til at logge ind.