Skip til hoved indholdet

Læs mere


 • Råderetsreglerne for almene boliger handler generelt om, hvordan du som lejer kan ændre din bolig, således at den passer til dine behov og økonomiske muligheder.

   

  I princippet handler reglerne om, hvordan du kan få ændret og forbedret din bolig - enten ved selv at finansiere og gennemføre ændringerne, eller ved at få afdelingen til at finansiere og gennemføre forbedringerne i din bolig.

   

  Der er 3 typer af muligheder for at ændre og/eller forbedre din bolig:

  1) Individuel råderet

  2) Kollektiv råderet

  3) Installationsret

 • Du har som lejer ret til at udføre alle former for forbedringer inde i din bolig, dog skal forbedringerne være rimelige og udføres håndværksmæssigt korrekt.

   

  Arbejdets art og omfang anmeldes skriftligt til VAB, inden arbejdet igangsættes. VAB afgiver skriftligt svar indenfor 4 uger.

   

  Du må først igangsætte og udføre arbejdet (via håndværkere), når du har modtaget en skriftlig godkendelse. Materialevalget bestemmes af dig - dog værematerialerne være 1. klasse.

   

  Når arbejdet er udført, skal VAB syne og godkende forbedringen, hvorefter ejerskab og vedligeholdelse overgår til afdelingen.

   

  Du som lejer finansierer selv arbejderne og ved fraflytning har lejeren ret til godtgørelse.

   

  Godtgørelse ved forbedringsarbejder er fastsat til max. 100.000 kr (2005 niveau). Der afskrives over en periode, som svarer til forbedringens forventede levetid (mindst 10 og max. 20 år).

   

  Ved beregning af størrelsen på godtgørelsen fratrækkes værdien af eksisterende bygningsdele m.v.

   

  Kun udgifter til momsregistrerede virksomheder vil kunne indgå i godtgørelsen (det vil sige egne arbejder kan ikke medregnes).

 • På et afdelingsmøde (eller et indkaldt ekstraordinært afdelingsmøde) tages stilling til, om afdelingens boliger skal forbedres ved brug af den kollektive råderet eller kollektive forbedringsret.

   

  Kollektiv forbedringsret: Samtlige boliger skal forbedres, moderniseres eller renoveres.

  Kollektiv råderet: Afdelingsmødet kan beslutte hvilke forbedringer, moderniseringer eller renoveringsopgaver, der skal kunne gennemføres.

   

  Den enkelte lejers ønsker kan tilgodeses, ligesom det er frivilligt, om en lejer ønsker arbejderne udført i sin bolig.

  Afdelingsmødets beslutninger skal godkendes af VAB´s bestyrelse.

  VAB igangsætter arbejdet (bestiller håndværkere og styrer byggesagen).

  Afdelingen finansierer de forbedringer, der udføres. Kun lejere som har fået udført forbedringer, får en huslejeforhøjelse. Forhøjelsen bortfalder, når det lån som er optaget til finansieringen af arbejdet er tilbagebetalt.

  Forbedringsarbejder over 500.000 kr. finansieres ved annuitetslån med en max. løbetid på 20 år.

  Forbedringsarbejder under 500.000 kr. finansieres ved lån i administrationskassen med en max. løbetid på 10 år.

 • Afdelingsmødet kan beslutte hvilke forbedrings- og forandringsarbejder, der må udføres uden for boligen.

  Der bliver efterfølgende udarbejdet et katalog over tilladte arbejder, og hvilke arbejder der er forbedringsarbejder, og hvilke der er forandringsarbejder.

  Afdelingsmødets beslutninger skal godkendes af VAB´s bestyrelse.

  Forbedringsarbejder giver ret til godtgørelse, mens forandringsarbejder ikke giver ret til godtgørelse.

  Har afdelingen ikke besluttet, hvilket arbejder der er tilladt uden for boligen, kan den enkelte lejer indgå aftale med VAB.

 • Du som lejer har ret til at lave sædvanlige installationer inde i sin bolig som fx. installation af vaskemaskine, tørretumbler, opvaskemaskine, køleskab m.v. Det er dog vigtigt, at installationen udføres håndværksmæssigt korrekt og af autoriserede installatører.

   

  Installationens art og omfang anmeldes skriftligt til VAB inden arbejdet igangsættes. Du vil modtage et skriftligt svar fra VAB indenfor 2 uger.

   

  Der kan gives afslag på installationen, hvis VAB vurderer, at ejendommens el- og/eller afløbskapacitet ikke kan klare installationen.

   

  Som lejer er det dig, som igangsætter og udfører arbejdet (via håndværkere). VAB skal godkende installationen inden ibrugtagning.

   

  Samtlige arbejder, som er udført under installationsretten, tilhører dig selv selv. Du skal dække alle udgifter til vedligeholdelse og eventuelle reparationer af det installerede.

  Du som lejer er erstatningsansvarlig, såfremt der sker skader, som er forårsaget af installationen.

  Ligeliges skal du reetablere ved fraflytning, såfremt ny lejer ikke ønsker at overtage installationen.

 • For at ansøge om råderetsarbejde i din bolig, kan du kontakte Teknisk afdeling på mail ta@vab.dk. I denne mail skal du oplyse dit navn, adresse samt hvilket råderetsarbejde du ansøger om. 

Læs mere om råderet i BL´s pjece